Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality, Aktuality BSS 4. 4. 2020

BSS 2020 – Výukový program

Jak jsme slíbili, zveřejňujeme připravovaný vzdělávací program Bernard’s Summer School a moc si přejeme, aby se stal vzdělávacím programem letní školy v tomto roce. Pokyny k přihlašování budou zveřejněny zároveň s tím, až bude možno se on-line přihlašovat. Zatím tento článek berte jako podnět k přemýšlení.

Taneční  program

1. Sólové irské tance a irský step (intermediate a open) – tanečníkům a tanečnicím vybaveným nejkvalitnější taneční technikou a zvládající nejpokročilejší krokové kombinace nabízíme lekce v úrovni intermediate a open. Výuka bude probíhat v měkkých i tvrdých botách. Tyto lekce v trvání 3 hodin denně povede James Greenan (IRL).

Solo Irish dancing and Irish step dancing (intermediate and open) – Irish dancers equipped with the finest dance technique and most advanced step combinations can make use of these lessons. They will last 3 hours a day and will be taught by John Greenan (IRL)

2. Sólové irské tance a irský step (primary) – Tyto lekce v úrovni primary jsou určeny těm, kteří ovládají taneční kroky v této obtížnosti v technice měkkých i tvrdých bot. I tyto lekce v trvání 3 hodin denně povede Colene Nee (IRL).

Solo Irish dancing and Irish step dancing (primary) – These primary level lessons are designed for those who can manage dance steps on this level in both soft and hard shoes. These lessons will also last for 3 hours a day. Tutor: Colene Nee (IRL).

3. Sólové irské tance a irský step (beginners) –  Lekce pro začínající tanečníky, kteří už si irský tanec někdy vyzkoušeli. Na hodinách se budeme věnovat softu (měkké boty) i stepu, s cílem vybudovat si pevné základy, na kterých budete moct stavět do budoucna. Správné zvládnutí základní techniky vám otevře cestu k mnohem rychlejšímu tanečnímu růstu, nejen v oblasti soutěžní, ale také v prostředí tanečních choreografií. Naučíte se používat základní prvky irského tance k tvorbě zajímavých krokových variací, vymyslíme společně softovou i stepovou choreografii, které budete prezentovat v rámci závěrečného představení v divadle. Lekce budou v trvání 3 hodin denně. Výuku povede Andrej Mikulka (SK)

Solo Irish dancing, soft shoes and hard shoes (beginners) – Lessons for dancing beginners who have already tried Irish dance. During the lessons we will focus on both soft and hard shoes, with the aim to build a solid foundation on which you can build in the future. Mastering the basic technique will open the way to a much faster dance growth, not only in competition but also in dance choreographies. You will learn to use the basic elements of Irish dance to create interesting step variations, together we will create both a soft and hard shoe choreography, which you will present during the final evening in the theatre. Lessons will take up 3 hours daily and will be led by Andrej Mikulka (SK).

4. Stylový “rhythm step” – Lekce je určená pro primary až open tanečníky, kteří by rádi objevili skrytý potenciál irského stepu a možná odkryli potenciál i sami v sobě. Zaměříme se na taneční styl –  uvolněnost, pružení, těžiště, umístnění jednotlivých úderů, správné využití energie, atd. Budeme se zabývat také kreativitou v rytmice – jak využít synkopy, pauzu, double time nebo off beat na vytvoření neobyčejných rytmů a krokových variací. Společně zkusíme vytvořit stepovou choreografii ve stylu “contemporary irish dance”, kterou předvedeme na závěrečném večeru BSS 2020. Lekce budou v trvání 2 hodin denně, poslední den pouze hodinu. Výuku vede Andrej Mikulka (SK)

Stylish “rhythm step” – This programme is designed for primary to open dancers who would like to discover the hidden potential of Irish tap and perhaps uncover the potential in themselves. We will focus on dance style – relaxation, springing, centre of gravity, positioning of individual strokes, correct use of energy, etc. We will also deal with creativity in rhythms – how to use syncopation, pauses, double time or off beat to create extraordinary rhythms and step variations. Together we will try to create a hard shoe choreography in the style of “contemporary Irish dance”, which will be presented at the final evening of BSS 2020. The lessons will last 2 hours a day, the last day only an hour and led by Andrej Mikulka (SK)

5. North Kerry style – Irský step ve stylu specifickém pro severní oblasti county Kerry je spojen se jménem Jeremiah Molyneaux známým jako Munnix style. Ten se ve svých 18 letech stal šampionem Munsteru a ve svých 20 letech v roce 1903 se stal tzv. travelling dancing master. Jeho unikátní taneční styl se vyznačoval přesným rytmem, jeho pohyby byly elegantní a vznešené. V posledních letech se oživil zájem o taneční styl Jeremiaha Molyneauxe mezi step dancingovým tanečníky, kteří si oblíbili předvádět tradiční setový tanec Blackbird nebo St.Patrick’s Day jeho stylem.
My máme to štěstí, že našemu pozvání je připraven vyhovět Jonathan Kelliher, umělecký ředitel Siamsa Tire a rodák z severního Kerry, který je pokračovatelem v udržování a šíření tohoto unikátního tanečního stylu.
Zájemci o tyto lekce budou potřebovat boty na irský step.

North Kerry style – an Irish percussive dance in a style specific to the north of county Kerry is associated with the name Jeremiah Molyneaux and known as the Munnix style. He became a Munster champion at the age of 18 and became a travelling dancing master at the age of 20 in 1903. His unique dance style was characterized by a precise rhythm, his movements were elegant and noble. In recent years, the interest in Jeremiah Molyneaux’s dance style was revived among the step dancers who enjoyed performing the traditional set dances like Blackbird or St.Patrick’s Day in his style.
We are fortunate that Jonathan Kelliher, Art Director of Siamsa Tire and a native of North Kerry, who is the successor to maintaining and spreading this unique dance style, is prepared to accept our invitation.
Those interested in these lessons will need Irish hard shoes.

6. Sean-nós Dancing pro začátečníky – individuální taneční disciplína bude otevřena pod vedením Markéty Utišilové (CZ) pro úplné začátečníky, kteří se již s tímto druhem tance někdy setkali. Lekce budou trvat 2 hodiny denně. Zájemci o tyto lekce budou potřebovat obuv s pevnou koženou podrážkou.

Sean-nós dancing for beginners – This is an individual dance discipline, which will be taught by Markéta Utišilová this year. It is open for complete beginners and moderately advanced dancers, who have encountered this type of dancing before. Lessons will take 2 hours a day. Participants interested in these lessons will need shoes with hard leather sole.

7. Sean nós dancing pro pokročilé – povede Aneta Dortová (CZ). Lekce budou v trvání 2 hodiny denně. Požadavky: – Předchozí zkušenost s jakýmkoliv tancem. Ideálně setové tance, Sean-nós dance, irský tanec nebo jakýkoliv jiný perkusivní tanec/step – Základní porozumění/znalost irské hudby – Pohodlné boty (ideálně boty s koženou nebo plastovou podrážkou – oxfordky) – Otevřenost vůči novým informacím a přístupu k tanci Budeme se učit: – Kroky, které jsem vytvořila a kroky, které jsem nasbírala od méně známých tanečníků – Cvičení, která nám pomůžou porozumět a naučit se improvizovat – Jak vytvořit vlastní kroky – Taneční muzikálnost – Na co se soustřeďovat v hudbě, vytvářet kroky tak, aby pasovaly do hudby – Různé styly a techniky objevující se v Sean-nós dance – Předcházení zraněním, správné protahovaní. Hlavní cíl je pomoci účastníkům s jejich tanečními schopnostmi. Zaměříme se na možné problémy a otázky týkající se Sean-nós dance

Sean-nós for advanced Requirements – tutor Aneta Dortová (CZ). Previous experience with dance of any sort. Set dancing, sean-nós dance, Irish step dance or any other percussive dance/step dance preferably. If you can hop, shuffle and step, you’ll be grand. -Basic understanding/familiarity with Irish music. -Comfortable shoes (preferably shoes with a leather or plastic sole) -Open mind to new things and approaches. We will be learning: – Steps I composed myself and steps I’ve collected from less known dancers – Improvisation exercises which will help understand and get gradually comfortable with improvising – How to create your own steps – Musicality in dance- what to focus on in music, making the steps fit the tune – Dancing with live music- basic rules and advice about communicating with the musician – Different footwork styles and techniques which appear in Sean-nós dancing – Injury prevention, correct stretching. Main focus will be on helping you move forward with your dancing. Addressing any issues and questions you’d have regarding the dance etc.

8. Irish Ceilí, Set and Two-Hand dancing – že tanec může být nejen dřinou, ale i výbornou společenskou zábavou, o tom se pokusí zájemce o jejich lekce přesvědčit Gerard Butler a Tereza Bernardová. Provedou vás spektrem irské tradiční taneční kultury výběrem zajímavých a neotřelých tanců z různých oblastí této kultury a různých oblastí Irska. Zájemci se naučí řadě tanců, které budou moci využít při tanečních akcích svých skupin a pro tancování pro zábavu. Lekce budou trvat 2 hodiny denně.

Irish Ceilí, Set and Two-Hand Dancing – Dancing may be not just hard work, but also great fun: Gerard Butler andTereza Bernardová will try to convince those who are interested during their lessons. They will take you through the variety of traditional Irish dance forms by selecting interesting and fresh dances from different areas of this culture and from different regions of Ireland. Participants will learn a number of dances which they can use at events with their dance groups and also to dance for fun. Lessons will take 2 hours a day.

Hudební  program

V letošním roce se zásadně nemění hudební nabídka letní školy oproti minulému roku.   Základním požadavkem je vlastnění příslušného hudebního nástroje v použitelném stavu.

Tin Whistle – i v letošním roce bude vyučovat hru na tin whistle  Anna Šůrová (CZ). S ohledem na možné rozdíly v hudebních dovednostech účastníků pořádáme lekce pro začátečníky a pokročilí. Pro obě kategorie platí následující požadavky: Tin Whistle (případně Low Whistle) v ladění D, Jakékoli zařízení umožňující pořizovat audio, video a fotky, Psací potřeby a nejlépe čtverečkovaný papír (notový sešit se toleruje, ale nedoporučuje:). Obojí lekce budou v trvání 3 hodin denně vyjma pátku.

Tin Whistle – Anna Šůrová (CZ) will teach tin whistle again this year. With regard to possible differences in musical skills of the participants we offer lessons for beginners and advanced players. The following requirements apply to both categories: a Tin Whistle (or Low Whistle) in D tuning, any device for audio, video and photo recording, stationery and preferably squared paper (sheet music is tolerated but not recommended :). Both lessons will last 3 hours a day except Friday.

1. Tin Whistle začátečník – většinu času budeme věnovat základní technice hry a zvládnutí jednodušších melodií v dostatečně pomalém tempu, aby všichni uchazeči sebejistě zahráli svůj repertoár bez pocitu, že nestíhají něco vstřebat. Na konci kursu bude každý znát základní rozdělení skladeb podle rytmu, ornamentaci, bude mít povědomí o ABC notaci, zásobu nahraného materiálu k dalšímu trénování a bude umět společně s ostatními zahrát 2-4 pomalejší skladby na závěrečném vystoupení.

Tin Whistle – Beginners – most of the time we will focus on the basic technique of playing and mastering simpler melodies at a sufficiently slow pace so that all participants can play their repertoire confidently without feeling they are unable to absorb anything. At the end of the course everyone will know the basic division of songs by rhythm, ornamentation, will be aware of the ABC notation, supply of recorded material for further training and will be able to play 2-4 slower tunes together with others at the final performance.

2.Tin Whistle pokročilý – poměrně široké spektrum zahrnující falešné začátečníky, kteří chtějí zlepšit techniku držení nástroje a ornamentace, dále hráče, kteří bez problému zahrají svých prvních 10-20 melodií a rádi by rozšířili své možnosti sessionového hráče, případně zájemce o uvedení do tajů a nástrah většího příbuzného své Tin Whistle, a to buď Low Whistle nebo irské příčné flétny. Tempo bude svižnější, odvíjející se od úrovně uchazečů, techniku projedeme a dále budeme pilovat v průběhu učení skladeb, na nichž si budeme zkoušet různé variace. Cílem kursu je prohloubit vlastní schopnost interpretace a zároveň hry ve skupině dalších hudebníků, tedy vychovat tzv “tahouny” nejen na závěrečný večer.

Tin Whistle advanced – a fairly broad spectrum involving ‘false beginners’ who want to improve the technique of holding instruments and ornaments, players who play their first 10-20 tunes without problems and would like to expand their possibilities as session players, or anyone interested in the secrets and pitfalls of a greater relative of their tin whistle, either the low whistle or the Irish flute. The tempo will be more agile, depending on the level of the applicants, we will go through the technique and will continue to work on it as we learn the tunes where we will try out different variations. The aim of the course is to deepen the ability to interpret and play in a group of other musicians, thus nurture some “leaders” not only for the final evening.

3. Irská flétna – určeno nejpokročilejším flétnistům, povede Robert Harvey (IRL). Výukový program bude zaměřen na tvorbu melodických ozdob, jejich druhy, práci s novou skladbou. Součástí bude i technika dýchání do flétny. Bude dobře, když zájemci budou vybaveni nahrávacím zařízením, které umožní zachytit lektorem přednesenou skladbu tak, aby účastník mohl dále s tímto materiálem pracovat.

Irish Flute – Lessons for the most advanced players will be led by Robert Harvey (IRL). The programme will focus on creating melodic ornaments, their types, working with new tunes. Also practising the technique of breathing into the flute. It would be good if the students were equipped with a recording device that would allow the reader to save the tune so that the participant can work with the material independently.

4. Bodhrán – lektorem bude Ladislav Veselý (CZ). Láďa se pokusí zajistit výuku pro všechny úrovně přihlášených tj. od úplných začátečníků po hráče pokročilejší. Účastníci se seznámí se základní, případně pokročilejší technikou hry a naučí se doprovázet skladby v základních rytmech irské tradiční hudby. Délka lekcí je 3 hodiny denně.

Bodhran will be taught by Ladislav Veselý (CZ). Láďa will try to provide tuition for all levels, ie. from complete beginners to more advanced players. Participants will learn the basic and possibly more advanced techniques of play and learn to accompany the songs in the basic rhythms of Irish traditional music. The lessons will take 3 hours a day.

5. Harfa – začátečníci – výuku povede Úna ní Fhlannagáin (IRL)
V třídě pro začátečníky bude Úna učit držení těla a artikulaci, aby studenti dosáhli nejlepšího možného zvuku a vyhnuli se zranění. Naučí se pár lidových melodií s jednoduchým doprovodem levé ruky. Seznámí se také s doprovodem irské tradiční hudby a písní. Každá hodina bude co nejpestřejší a nejpoutavější, vhodná pro studenty všech typů – kinestetické, sluchové a vizuální.

Harp – beginners – led by Úna ní Fhlannagáin (IRL)
In the beginner harp classes, Úna will teach posture and articulation so students will get the best possible sound and avoid injury. They will learn a few folk tunes with simple left-hand accompaniments. They will also be introduced to accompaniment of Irish traditional music and song. Each class as varied and engaging as possible, and suitable for learners of all styles – kinaesthetic, aural, and visual.

6. Harfa – pokročilí – výuku povede Úna ní Fhlannagáin (IRL)
V pokročilé harfě se Úna zaměří na správný prstoklad tvořící čistý, silný zvuk, a také rychlost. Naučí řadu irských tradičních tanečních melodií a písní a také jak doprovázet irskou tradiční taneční hudbu na session.

Harfa – advanced – led by Úna ní Fhlannagáin (IRL)
In advanced harp, Úna will focus on correct fingering for clear, strong sound and speed. She will teach a variety of Irish traditional dance tunes and songs, and teach how to accompany Irish traditional dance music in a session.

7. Housle – výuku hry na housle bude zajišťovat Ultan O´Brien (IRL). Jeho lekce budou zaměřeny spíše na pokročilejší houslisty a jádrem výuky bude zejména interpretace irské tradiční hudby na tento nástroj

Fiddle – Taught by Ultan O´Brien (IRL). His lessons will focus on more advanced players, and the core of instruction will mainly focus on the interpretation of Irish traditional music on this instrument.

8. Kytara v DADGAD ladění – je určena minimálně pro středně pokročilé kytaristy. Předpokladem je znát (a ovládat) základní akordy a rytmiku v běžném ladění. Úplným začátečníkům kurz nedoporučuji. Potřeba bude akustická kytara, kapodastr a trsátko (není podmínkou).
Obsahem kurzu bude seznámení účastníků s technikou hry na kytaru v irském otevřeném ladění v závislosti na jejich pokročilosti a předchozích zkušenostech. Výuka bude přizpůsobena úrovni přihlášených účastníků se zaměřením na individuální potřeby každého z nich. Hráčům, kteří s laděním DADGDAD začínají budou představeny základní pojmy, druhy rytmů, akordy atd., pokročilé hráče mohou zaujmout nové způsoby akordových postupů a především rytmika. Mluvit budeme i o sessionové etiketě, jak se chovat a nechovat na sessionu a jak hrát tak, aby si to všichni včetně kytaristy užili. Případní loňští účastníci se mohou těšit na novou porci zajímavých tréninkových nahrávek a hlubší proniknutí do akordů a rytmiky. Kurs bude veden v podobném duchu jako minulý rok.
Cílem je, aby každý kytarista po absolvování kurzu dokázal kvalitně a správně v závislosti na svých schopnostech doprovodit irský session.

Guitar in DADGAD tuning – for intermediate guitarists. The prerequisite is to know (and manage) the basic chords and rhythm in common tuning. I do not recommend the course to complete beginners. An acoustic guitar, capo will be needed, also a guitar pick (not required).
The content of the course will focus on acquainting the participants with the technique of Irish open tuning guitar, depending on their level of advancement and previous experience. Teaching will be tailored to the level of enrolled participants, focusing on the individual needs of each one. Players who start with DADGDAD tuning will learn basic concepts, types of rhythms, chords, etc., advanced players may be interested in new ways of chord sequences and especially rhythm. We will also talk about session etiquette, how to behave and not behave in a session, and how to play so that everyone, including the guitarist, enjoys it. Possible last year’s participants can look forward to a new portion of interesting training recordings and deeper penetration into chords and rhythms. The course will be conducted in a similar way as last year. The goal is that each guitarist will be able to accompany the Irish session well and properly, depending on their ability.

9. Irish lilting  – je forma tradičního zpěvu typická pro Irsko. Lilting často doprovázel tanec. U liltingu převažuje rytmus a barva zvuku. Texty často nemají význam nebo jsou nesmyslné. Původ liftingu je nejasný. Možná je částečně důsledkem nedostupnosti nástrojů, ať už proto, že byly považovány za příliš drahé nebo byly zakázané. Lilting bude mít v letošním roce po úspěšném uvedení v loňském roce svoje pokračování. Učitelem bude irský muzikant a lilter Robert Harvey (IRL). Délka lekcí je 2 hodiny denně.

Irish lilting is a form of traditional singing typical for Ireland. Lilting was often accompanied by dancing. Features such as rhythm and tone dominate in lilting. The lyrics are thus often meaningless or nonsensical. The origin of lilting is unclear. It may be partly due to the unavailability of musical instruments, whether because they were too expensive or forbidden. Lilting will continue this year after its successful launch in last year’s programme. It will be taught by Irish musician and lilter Robert Harvey (IRL). The lesson takes up 2 hours a day.

10. Sean nós singing – lekce povede Úna ní Fhlannagáin (IRL)
Úna mluví plynule irsky a je kvalifikovaná učitelka irštiny. Bude učit výběr tradičních písní v irštině a angličtině, přizpůsobených konkrétním preferencím a úrovni studentů. Nabídne také irskou tradiční ornamentaci či jednoduché pomůcky pro zapamatování, pomůže též rozvíjet povědomí studentů o jejich hlasovém rozsahu.

Sean nós singing – led by Úna ní Fhlannagáin (IRL)
Fluent in Irish and a qualified language teacher, Úna will teach a selection of traditional songs in Irish and English, tailored to students’ particular preferences and level. Úna will also Irish traditional ornamentation, simple memorisation aids, and help develop students’ awareness of their vocal range.

11. Irština – v letošním roce její výuka bude spojená ś Colene Nee, která je nejen rodilá mluvčí tohoto jazyka ale navíc si další znalosti prohlubuje studiem na University of Limerick.
Irština je irský národní jazyk. Mluví se jím v oblastech Gaeltacht a pro studenty ve školách je povinná.
V této třídě se naučíte konverzační irštinu. Pro účast nepotřebujete žádné zkušenosti ani znalosti jazyka. Naučíte se jak se představit, mluvit o svých koníčcích, práci, obecné konverzaci, počasí atd. Budeme spolu mluvit a pokoušet se o obecnou konverzaci v irštině. Bude to zábavná a vzrušující třída. Naučíme se základy básní a písní a také spolupráci v hrách a aktivitách. Tato třída bude zaměřena především na konverzaci a výslovnost. Dozvíme se také o historii irského jazyka, kultuře a tradičních irských básních a písních.

Irish Language – This year it will be taught by Coline Nee (IRL). Colene is from the Gaeltacht, in Connemara Co. Galway, Ireland. Colene grew up in an Irish speaking village and completed her education through Irish.
Irish is Ireland’s native language. It is spoken as the first language in the Gaeltacht areas and is a requirement for all students to learn in school.
In this class you will learn conversational Irish. You do not need any experience or knowledge of the language for this class. In this class you will learn how to introduce yourself, talk about your hobbies, work, general conversation, weather etc. We will be engaging with one another in the class attempting a full general conversation in Irish. It will be a fun and exciting class. We will learn basic to intermediate poems and songs as well as interacting in  games and activities. This class is mainly focused on the conversational and the pronunciation of the language. We will also learn about the history of the Irish language, the culture and some traditional Irish poems and songs.

Ilustrační foto je z LŠIT 2002.

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.srpnaEvropa v Bělé – Bělá v Evropě – Skotsko (Hudba)
Bělá pod Bezdězem, park na Masarykově náměstí od 17:00
Vystupuje Isara, MalemIrish, tančí Sona Sol
12.srpnaIrské setové tance – veřejný trénink (Tanec)
Praha, Skautský institut od 19:00
Pořádají The Prague Irish Set Dancers
14.srpnaCheeky Sheep (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
15.srpnaIrský večer (Hudba)
Michalovice, Michalovická Putna od 19:00
Vystupuje Isara, Happy To Meet, tančí Sona Sol
20.srpnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Pivovar Raven od 16:00
Raven Fest

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků